Home > Achievements

Achievements

Achievements

1) All India Kamalnayan Bajaj Inter University Elocution Competition held at Wardha.

Position - Winner


Team –Shri Shrijit Nair

2) West Zone Inter University youth festival held at Gujrat.

Position - Winners


1) Shri Nitin Panhale

2) Kum. Dhanashri Natu

3) Kum. Swati Godase

3) State level Elocution Competition (Anti Dowry movement) held at Mumbai

Position - Winner


Team –

1) Kum. Supriya Pathak

2)Shri Swamiraj Bhise

4) State Level Youth Festival (Indradhanushya) held at Nashik

Position - 1st

1) Shri Nagesh Aadagaonkar
2) Shri Sachin Dhole
3) Shri Akshay Jirage

4) Shri Nitin Panhale

5) Shri Vyakantesh Pokharkar

6) Shri Prasad Aajgaokar

5) National Youth Festival held at West-Bengal

Position – 3rd

1) Kum. Dhanashri Natu

6) Inter-National Youth Festival (Bani-Thani) held at Rajasthan

Position – 3rd

1) Shri Vicky Ingle
2) Shri Vyakantesh Pokharkar

3) Shri Ganesh Phutane

4) Shri Narendra Bale

5) Kum. Archana Bhandwalkar

6) Shri Nikhil Shinde

7) Kum Tanvi Patil

8) Shri Anand Sonwane

9) Kum. Survana Choudhari


Copyright © 2010-11 University of Pune. All Rights Reserved.