New
Salary of Teaching Associates.


New
Notification of Commerce & Management.


New
Result of the State level competitions on Medicinal Plants (First Round), RCFC-WR, Department of Botany, SPPU, Pune.


New
२४ सप्टेंबर रासेयो दिन निमित्त विविध विशेष /नाविन्यपूर्ण उपक्रमाचे आयोजन करणेबाबत.



उच्च व तंत्र शिक्षण विभागांतर्गत खुल्या प्रवर्गातील "गुणवंत मुलामुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती " या योजने अंतर्गत शिष्यवृत्ती निवडीसाठी सन २०२१-२२ करिता अर्ज मागविण्याबाबत.



Department of Political Science: Timetable of Semester End Exam 2021 .



Faculty of Norms for B.Sc. (Fashion Design)Choised Based Credit-System Syllabus.



शैक्षणिक वर्ष २०२२- २०२३ करीता संलग्नित महाविद्यालय/ मान्यताप्राप्त परिसंस्थीतील नवीन संशोधन केंद्र/ संशोधन केंद्रांतील नवीन विषय/ अभ्यासक्रमांना मान्यतेकरीता प्रस्ताव सादर करण्याबाबत.



विद्यापीठाशी संलग्न व स्वायत्त महाविद्यालये/मान्यता प्राप्त परिसंस्थांमधील अध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांचेकडून सेवा विषयक तक्ररींसंदर्भात.



११वी भारतीय छात्र संसद उपक्रमाबाबत.



Examination Permission 2021-22.



Mediclaim policy for Employee's relative for 2021-22.



Advertisement for the post of Junior Research Fellow (JRF) at the Interdisciplinary School of Science.